ویدیوهای جالب: فیلم سینمایی خاطرخواه ( 1351) ( کامل )

Translate

فیلم سینمایی خاطرخواه ( 1351) ( کامل )

خلاصه داستان :
سروس (ناصر ملك مطع)، كه همسرش را طلاق داده و با خواهرش (رؤا) و پدر (حسن امرفضل) و مادر (مهر ودادان) و پسرش (فرهاد) زندگ م كند، با بهجت (فروزان) آشنا م شود. بهجت و دوستش مهن (ثرا بهشت) ولگردها هستند كه احمد (احمد معن) آن ها را سرپرست م كند. روز ابراهم (بهمن مفد)، پسرعمو سروس، سروس را به باغ ولا شان دعوت م كند و ابراهم در آنجا با بهجت مواجه م شود. او ابتدا بهجت را از خود م راند و سپس با وساطت ابراهم سراغش م رود و باعث تنبه او م شود. سروس در موقعت كه مادرش مخالف و پدرش موافق است با بهجت ازدواج م كند. احمد گذشته بهجت را برا والدن سروس شرح م دهد و به خانه بهجت م رود و با او درگر م شود. سروس سرم رسد و بهجت با كوبدن گلدان بر سر احمد او را از پا درم آورد و به حبس م افتد. پس از مدت بهجت از زندان مرخص م شود و شوهر و پدر و مادر او را م بند كه به استقبالش آمده اند.


0 دیدگاه ::

پست کردن نظر